Letisko Veľká Ida

Letisko Veľká Ida sa nachádza v riadenom okrsku Košíc – CTR Košice. Pred kontaktovaním TWR Košice si vypočujte správu ATIS (Košice ATIS: 133,725 MHz). Pre vstup do okrsku je potrebné nadviazať spojenie so stanovišťom Košice veža (Košice VEŽA: 120,400 MHz) a vyžiadať si povolenie vstupu do okrsku cez jeden zo vstupných bodov (Čečejovce, Rudník, Sokoľ, Ruskov, Milhosť), priblíženie a pristátie na letisku Veľká Ida.

ARP (vzťažný bod letiska): N 48°35’48,6273″   E 21°09’30,9009″

Nadmorská výška letiska (najvyššieho bodu RWY): 214,5 m n.m.

Vzletová a pristávacia dráha: (009° MAG / 189° MAG) RWY 01 / 19

Dĺžka RWY: 515 m
Šírka RWY: 15 m

Druh povrchu: asfalt
Pozdĺžny celkový sklon: 0,60 %
Únosnosť: 5700 kg/0,4 MPa

+ Pás RWY 01/19 (povrch tráva):
Dĺžka 575 m
Šírka 65 m
Únosnosť 3500 kg/0,2 MPa

Vzťažná teplota letiska: 26,0° C

Prekážky: Prekážkou je plynojem US Steel USS 1 Košice (vybavený denným a nočným prekážkovým značením) vo vzdialenosti 1782 m východne od letiska. S ohľadom na uvedenú prekážku ako aj s ohľadom na obec Veľká Ida je stanovený smer prevádzkových okruhov vždy na západ.

Okruhy vždy na západ:
Pri prevádzke na RWY 01 okuhy ľavé
Pri prevádzke na RWY 19 okruhy pravé

Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Košice

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA Letiska Košice (LZKZ):

Služba Volací znak Frekvencia Prevádzka Poznámky
1 2 3 4 5
ATIS KOŠICE ATIS 133,725 MHz H24 Informácia ATIS je k dispozícii aj na telefónnych číslach:
02/48 57 20 90
02/48 57 20 91
02/48 57 20 92
TWR KOŠICE VEŽA 120,400 MHz H24
APP KOŠICE APPROACH / KOŠICE RADAR 119,850 MHz H24